Klauzula

- WZÓR -

Klauzula informacyjna w obszarze zamówień publicznych

 Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych

– Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku


                 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej  „RODO”), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23,
  15-027 Białystok, tel. 85 742 18 81, a w jej imieniu Dyrektor Grażyna Wiktoria Citko.
 2. Inspektorem ochrony danych w Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Ogrodowa 23, 15-027 Białystok, tel. 85 742 18 81 jest Mirosław Krajewski mail: mirkraj@wp.pl . Można się z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.
 3. Pani/Pana/ Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie ………………….;
 4. Odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
  3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z póź.zm.) , dalej „ustawa Pzp”
 5. Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 5 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana/Państwo danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
  z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. Pani/Pana/Państwa dane osobowa mogą być ujawnione wykonawcom oraz osobom zainteresowanym (np. dostęp do informacji publicznej), a także podmiotom przetwarzającym dane na podstawie zawartych umów powiązanych z przedmiotem niniejszego postepowania.
 9. Posiada Pani/Pan/Państwo: na podstawie art. 15 RODO:
 • prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO ;
 • prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO;
 • prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie
    Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan/ Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/ Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. Nie przysługuje Pani/Panu/ Państwu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 1. Administrator w granicach przepisów prawa zapewni poszanowanie prywatności dla osób, których dane zostały zawarte w ofercie.

Białystok, 17 września 2019 roku

                                                                                                                                             Dyrektor Szkoły

                                                                                                                                             /Grażyna Citko/

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: SP1OZ

Data wytworzenia: 2018-06-07

Wprowadzający: Daniel Baranowski

Modyfikujący: Daniel Baranowski

Data modyfikacji: 2019-09-18

Opublikował: Daniel Baranowski

Data publikacji: 2018-06-07