Klauzula

Klauzula informacyjna - zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.)

 

 Informacja o przetwarzaniu danych:

 

1)   Administratorem danych jest Dyrektor Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia
w Białymstoku ul. T. Czackiego 8 15-268 Białystok;

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku ul. T. Czackiego 8 15-268 Białystok, tel. 85 742 18 81 e-mail: sekretariat@sp1oz.pl;

 2)   Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie przepisów prawa i są pozyskiwane od podmiotów zainteresowanych uczestnictwem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz ze źródeł publicznie dostępnych.

Rodzaj pozyskiwanych danych: dane osobowe, adresowe, kwalifikacje zawodowe, informacje o zatrudnieniu i in. niezbędne dla prawidłowego prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

3)   Nie przewiduje się udostępniania danych osobowych podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów prawa.

4)   Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 5 lat, a w przypadku danych zawartych w umowach o zamówienie publiczne przez okres 10 lat.

 5)   Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych.

Zgodnie z Art. 42 Prawa Zamówień Publicznych, Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego udostępnia się od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.

Na niniejszych stronach Biuletynu Informacji Publicznej umieszczone są również:

Informacje dotyczące pytań i wyjaśnień do SIWZ

Modyfikacje SIWZ

Informacje o protestach na zapisy SIWZ i ogłoszeń.

Metryka strony

Udostępniający: Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: SP1OZ

Data wytworzenia: 2018-06-07

Wprowadzający: Daniel Baranowski

Data modyfikacji: 2018-06-07

Opublikował: Daniel Baranowski

Data publikacji: 2018-06-07