Statut Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

STATUT SZKOŁY POLICEALNEJ NR 1 OCHRONY ZDROWIA

W BIAŁYMSTOKU

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 • 1. 1.  Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, zwana dalej "szkołą" jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Podlaskiego.
 1. Szkoła działa na podstawie następujących aktów prawnych:

1)   Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 Nr.78, poz. 483 z późniejszymi zmianami)

 • ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( t.j. Dz.U. Dz. z 2017 r. poz. 1189 późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r poz. 59 z późniejszymi zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017r poz. 60 z późniejszymi zmianami)
 • ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( t.j. Dz.U. z 2016 r. 486 z późniejszymi zmianami),
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami)
 • pozostały akty wykonawcze wydane na podstawie ww. ustaw.
 1. Ilekroć w Statucie jest mowa bez bliższego określenia o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Policealną Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
 • 2.1.Nazwa szkoły: Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku.
 1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego: Samorząd Województwa Podlaskiego, siedziba 15-888 Białystok, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1
 2. Nazwa na pieczątkach: Szkoła Policealna Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku, 15-268 Białystok, ul. T. Czackiego 8

 


Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 • 3. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, przepisach wydawanych na jej podstawie oraz w programie wychowawczo - profilaktycznym i szkolnym zestawie programów nauczania koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej.
 1. Celem dydaktycznym Szkoły jest w szczególności przyswojenie przez uczniów
  i słuchaczy podstawowej wiedzy wynikającej z realizacji podstawy programowej oraz zdobycie umiejętności wykorzystywania jej podczas wykonywania zadań
  i rozwiązywania problemów.
 2. Celem wychowawczym Szkoły, w szczególności jest kształtowanie u uczniów
  i słuchaczy postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie zgodnie z programem wychowawczo – profilaktycznym szkoły.
 3. Celem opiekuńczym Szkoły jest w szczególności zapewnienie uczniom i słuchaczom Szkoły bezpieczeństwa w czasie przebywania na jej terenie oraz w trakcie realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych.
 4. Celem profilaktycznym Szkoły w szczególności jest eliminowanie i zapobieganie zachowaniom niepożądanym.
 5. Szkoła realizuje cele dydaktyczne zwłaszcza poprzez:
 • umożliwienie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły policealnej i przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nauczanych w szkole zawodach – głównie poprzez organizację procesu dydaktycznego,
 • zapewnienie pełnej realizacji podstawy programowej, zwłaszcza poprzez organizację pracy, wyposażenie pracowni, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i promocja zdrowia zwłaszcza poprzez organizację pracy szkoły, w tym procesu dydaktyczno – wychowawczego, oraz w ramach realizowanych treści podstawy programowej,
 1. Szkoła realizuje cele wychowawcze zwłaszcza poprzez:
 • upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach oraz kształtowanie właściwej postawy wobec zagrożeń i sytuacji kryzysowych – zwłaszcza podczas realizacji podstaw programowych przez nauczycieli,
 • kształtowanie postawy tolerancji, poszanowania różnorodności kulturowej, narodowościowej i religijnej- zwłaszcza poprzez kształtowanie postaw w ramach realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego.
 • zapewnienie poszanowania godności osobistej ucznia i słuchacza, wolności światopoglądowej i wyznaniowej – zwłaszcza poprzez realizację programu wychowawczo – profilaktycznego oraz w ramach wzajemnych kontaktów, jak również poprzez proces oceniania,
 • stwarzanie warunków do rozwoju uczniów i słuchaczy zgodnie z ich potrzebami – zwłaszcza zapewniając uczniom i słuchaczom podejmowanie różnorodnych inicjatyw, udziału w olimpiadach i konkursach, jak również w zajęciach pozalekcyjnych,
 • udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej zwłaszcza poprzez planowanie, realizację i monitorowanie podejmowanych działań oraz diagnozę potrzeb;
 • organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego zwłaszcza poprzez powołanie szkolnego koordynatora i realizację zaplanowanych działań w ww. zakresie;
 • współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i słuchaczom zwłaszcza poprzez działania szkolnego koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych nauczycieli, którzy w ramach diagnozy potrzeb stwierdzają potrzebę takiej współpracy.
 • szkoła prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów
  i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, uczniów i słuchaczy.
 1. Szkoła realizuje cele opiekuńcze zwłaszcza poprzez:
 • 1) respektowanie powszechnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny;
 • 2) zapewnienie opieki nad wychowankami w internacie gwarantującej bezpieczeństwo;
 • 3) zapewnienie wyżywienia – ilościowo i jakościowo dostosowanego do wieku wychowanków;
 • 4) analizowanie sytuacji bytowej wychowanków internatu;
 • 5) sprawowaniu w formach indywidualnych opieki nad niektórymi potrzebującymi takiej opieki, nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej z powodu warunków rodzinnych i losowych zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący;
 • 6) organizowanie pomocy materialnej poprzez współpracę z fundacjami i ośrodkami pomocy społecznej,
 • 7) sprawowanie opieki przez nauczycieli nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w Szkole w szczególności:
 1. podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych - nauczyciele prowadzący te zajęcia;
 2. podczas pobytu w internacie – wychowawcy internatu;
 3. podczas zajęć poza terenem Szkoły - sprawują nauczyciele.
 4. Szkoła realizuje cele profilaktyczne poprzez realizację programu wychowawczo – profilaktycznego, a zwłaszcza przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji
  i patologii społecznej w bezpośrednich relacjach z nauczycielami.

 

 

Rozdział 3

Organy szkoły i ich kompetencje

 • 4. Organami szkoły są:
 • Dyrektor szkoły.
 • Rada Pedagogiczna.
 • Samorząd Uczniów i Słuchaczy.
 • 5.Do szczegółowych kompetencji Dyrektora szkoły należy, w szczególności:
 • kierowanie i zarzadzanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz innowacyjną szkoły;
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz;
 • organizowanie pracy Rady Pedagogicznej;
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły;
 • powierzanie określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej pracownikom jednostki;
 • organizacja pracy administracji i obsługi szkoły;
 • powierzanie stanowisk kierowniczych w szkole;
 • przydzielanie nauczycielom zadań dodatkowych wynikających z funkcjonowania szkoły
  w tym wyznaczanie koordynatorów działań,
 • podejmowanie decyzji o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków określonych przepisami,
 • zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki;
 • opracowanie tekstu ujednoliconego po wprowadzeniu 6 zmian do statutu;
 • opracowania w formie regulaminu zasad funkcjonowania wolontariatu w szkole.
 • ustalenia w formie regulaminu zasad wdrażania działalności innowacyjnej w szkole;
 • opracowanie zakresu obowiązków kadry kierowniczej, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkoły.
 • określenie w porozumieniu z samorządem uczniów i słuchaczy obowiązków opiekuna samorządu;
 • informowanie uczniów i słuchaczy o uchwałach rady pedagogicznej dotyczących spraw uczniów i słuchaczy,
 • ustalanie szczegółowej organizacji i zasad korzystania z pracowni w formie regulaminów pracowni;
 • powierzanie każdego oddziału opiece jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale zwanemu dalej „wychowawcą”,
 • dokonywanie zmiany nauczyciela pełniącego obowiązki wychowawcy  w przypadku:
 1. przeniesienia nauczyciela,
 2. długotrwałej choroby,
 3. na wniosek samego nauczyciela.
 • 6. 1. Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy w szczególności:
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, słuchaczy
 • podsumowanie i ocena pracy szkoły,
 • przygotowywanie i uchwalanie statutu i zmian do statutu szkoły,
 • ustalanie celów oraz organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
 • występowanie z wnioskami w sprawach oceny pracy nauczyciela.
 1. Rada Pedagogiczna funkcjonuje zgodnie z regulaminem przyjętym w drodze uchwały.
 • 7. 1. Do kompetencji stanowiących samorządu uczniów i słuchaczy zwanego dalej „samorządem” należy w szczególności:
 • reprezentowanie ogółu uczniów,
 • reprezentowanie interesów uczniów w zakresie oceniania, klasyfikowania i promowania;
 • przedstawianie dyrektorowi, radzie pedagogicznej, wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły;
 • wybór nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
 1. Samorząd Uczniowski funkcjonuje zgodnie z regulaminem przyjętym w drodze uchwały.
 • 8.1. Wszystkie organy szkoły współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia.
 1. Koordynatorem współdziałania organów szkoły jest dyrektor, który zwłaszcza:
 • organizuje spotkania przedstawicieli organów szkoły minimum dwa razy w roku,
 • zapewnia każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji
  w granicach swoich kompetencji,
 • umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,
 • zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych
  i planowanych działaniach i decyzjach.
 1. Wszystkie organy szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny.
 3. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września.
 4. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia
  i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 5. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 6. Organy szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 • 9. Każdy z organów ma możliwość rozwiązywania sporów w relacji:
 • 1) uczeń – uczeń (rozmowa wyjaśniająca w obecności wychowawcy)
 • 2) uczeń – nauczyciel (rozmowa wyjaśniająca między nimi lub w obecności wychowawcy, ewentualnie dyrektora szkoły)
 • 3) nauczyciel – nauczyciel (rozmowa wyjaśniająca między nimi lub w obecności dyrektora szkoły).
 • 10 . Tryb odwoławczy w sytuacjach konfliktowych:
 • 1) Uczniowie, słuchacze i nauczyciele mają prawo odwołać się do dyrektora szkoły.
 • 2) Ostateczną decyzję w sprawach konfliktowych dotyczących uczniów, słuchaczy
  i nauczycieli podejmuje dyrektor szkoły;

 

Rozdział 4

Organizacja pracy szkoły

 • 11. 1. Szkoła policealna dla młodzieży prowadzi kształcenie w zawodach:
  • technik elektroradiolog – 321103 – dwuipółletni cykl kształcenia,
  • technik farmaceutyczny – 321301 – dwuletni cykl kształcenia,
  • technik dentystyczny – 321402 – dwuipółletni cykl kształcenia,
  • higienistka stomatologiczna – 325102 – dwuletni cykl kształcenia,
  • technik masażysta – 325402 – dwuletni cykl kształcenia,
  • terapeuta zajęciowy – 325907 – dwuletni cykl kształcenia,
  • ortoptystka – 325906 – dwuletni cykl kształcenia,
  • protetyk słuchu – 321401 – dwuletni cykl kształcenia,
  • technik sterylizacji medycznej – 321104 – roczny cykl kształcenia,
  • opiekunka dziecięca – 325905 – dwuletni cykl kształcenia,
  • technik usług kosmetycznych – 514207 – dwuletni cykl kształcenia.
 1. Szkoła policealna dla dorosłych prowadzi kształcenie w zawodach:
 • opiekun medyczny – 532102 - roczny cykl kształcenia – system zaoczny,
 • asystentka stomatologiczna – 325101 – roczny cykl kształcenia – system wieczorowy,
 • technik masażysta – 325402 – dwuletni cykl kształcenia – system wieczorowy,
 • protetyk słuchu – 321401 – dwuletni cykl kształcenia – system wieczorowy,
 • asystent osoby niepełnosprawnej – 341201 – roczny cykl kształcenia – system zaoczny,
 • opiekun w domu pomocy społecznej – 341203 – dwuletni cykl kształcenia – system zaoczny,
 • opiekunka środowiskowa – 514207 – roczny cykl kształcenia – system zaoczny,
 • technik sterylizacji medycznej – 321104 – roczny cykl kształcenia – system zaoczny,
 • technik bezpieczeństwa i higieny pracy – 325509 – półtoraroczny cykl kształcenia – system wieczorowy i system zaoczny,
 • opiekunka dziecięca – 325905 – dwuletni cykl kształcenia – system wieczorowy,
 • technik usług kosmetycznych – 514207 – dwuletni cykl kształcenia – system wieczorowy i system zaoczny
 • terapeuta zajęciowy – 325907 – dwuletni cykl kształcenia – system wieczorowy.
 1. Dyrektor szkoły na zebraniu rady pedagogicznej, rozpoczynając dany rok szkolny zapoznaje nauczycieli z kalendarzem bieżącego roku, a opiekunowie klas obowiązani są zapoznać z nim uczniów i słuchaczy .
 2. Liczba uczniów w nowotworzonym oddziale liczy nie mniej niż 25 osób.
 3. Oddziały dzielone są na grupy ćwiczeniowe, grupy do realizacji zajęć praktycznych oraz grupy do realizacji zajęć wymagających specjalnych warunków nauki, bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Zajęcia edukacyjne z wychowania fizycznego i języka angielskiego mogą być organizowane w zespołach międzyoddziałowych.
 5. Godzina lekcyjna zajęć teoretycznych i ćwiczeniowych trwa 45 minut, godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut.
 6. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia zawodowego mogą być prowadzone na terenie innych jednostek organizacyjnych, centrów kształcenia praktycznego,
  u pracodawców oraz mogą być prowadzone przez pracowników tych jednostek, na podstawie umowy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką.
 7. Praktyczna nauka zawodu organizowana jest przez szkołę w formie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych zgodnie z programem nauczania dla poszczególnych zawodów.
 8. Umowę o praktyczną naukę zawodu organizowaną poza szkołą zawiera dyrektor szkoły z podmiotem przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.
 9. Szkoła organizuje ubezpieczenie ucznia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. W szkole organizuje się pracownie szkolne, w szczególności pracownie ćwiczeniowe, pracownie symulacyjne oraz pracownie do realizacji zajęć praktycznych
  z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz potrzeb poszczególnych kierunków kształcenia w szkole.
 11. Opiekę nad poszczególnymi pracowniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora szkoły.
 12. Szczegółową organizację pracowni zawodowych w szkole określa Kierownik szkolenia praktycznego, który odpowiada za prawidłowe ich funkcjonowanie oraz wyposażenie.
 • 10. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego pracę organizuje wychowawca.
 1. Do zadań zespołów oddziałowych należy w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania, obejmującego program nauczania w danym zawodzie oraz programy nauczania z zakresu kształcenia ogólnego oraz ocena efektów kształcenia.
 2. Dyrektor powołuje zespoły zadaniowe i/lub problemowe do realizacji w szczególności następujących zadań statutowych:
 3. prowadzenia diagnoz,
 4. monitorowania pracy,
 5. planowania i realizacji zadań statutowych,
 6. opracowywania projektów aktów prawa wewnętrznego,
 7. inicjowania działań innowacyjnych, nowatorskich i innych mających na celu podnoszenie jakości pracy szkoły,
 8. podsumowywania wyników pracy,
 9. analizy działań i osiąganych wyników nauczania,
 10. promocji Szkoły,
 11. rozwiązania sytuacji problemowej w szkole,
 12. W celu oceny realizacji podstawy programowej dla danego zawodu powołuje się zespoły przedmiotowe, których pracą kieruje kierownik szkolenia praktycznego.
 13. Członkami zespołów przedmiotowych są nauczyciele przedmiotów zawodowych
  i nauczyciele przedmiotów pokrewnych realizujących program nauczania w danym zawodzie.
 14. W szkole w celu organizacji i oceny pracy wychowawczo – profilaktycznej powołuje się zespół wychowawczy, którego pracą kieruje, wybrany przez dyrektora szkoły przewodniczący zespołu wychowawczego.
 15. Członkami zespołu wychowawczego są nauczyciele wychowawcy oddziałów
  i opiekunowie
  organizacji działających w szkole.
 16. Praca wszystkich zespołów przebiega zgodnie z planem pracy sporządzonym przez zespół i zatwierdzonym przez radę pedagogiczną na dany rok szkolny.
 • 11. 1. Planowaniem, organizacją i oceną wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli (zwanym dalej WDN) kieruje wybrany przez dyrektora nauczyciel zwany dalej Liderem WDN.
 1. Doskonalenie nauczycieli przebiega zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez radę pedagogiczną na dany rok szkolny.
 • . 12. 1. Dla uczniów i słuchaczy uczących się poza miejscem stałego zamieszkania, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi internat i stołówkę.
 1. Pracą internatu i stołówki  kieruje kierownik internatu.
 2. Planowanie pracą wychowawczą i organizacją pracy grupy kieruje nauczyciel wychowawca wskazany przez kierownika internatu.
 3. Uczeń znajdujący się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej  lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych może wystąpić poprzez Dyrektora szkoły do organu prowadzącego z prośbą o zwolnienie z całości lub części opłat za zakwaterowanie w internacie.
 4. Pierwszeństwo korzystania ze stołówki mają wychowankowie internatu.
 5. Szczegółową organizację internatu oraz prawa i obowiązki wychowanków określa regulamin internatu sporządzony przez kierownika internatu i zaopiniowany przez radę pedagogiczną szkoły.
 • 13.1. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności uczniom:
 • posiadającym opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 • posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • nieposiadającym orzeczenia lub opinii - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli,
 • posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego .
 1. Nauczyciele pracujący z grupą uczniów prowadzą wnikliwą obserwację pedagogiczną która polega zwłaszcza na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych uczniów z innymi ludźmi, analizują postępy w rozwoju związane z edukacją i rozwojem społecznym i analizują wytwory ucznia.
 2. Na podstawie wyników obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności, zdolności lub zaburzenia.
 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno- pedagogiczną odpowiednio nauczyciel lub wychowawca niezwłocznie udziela tej pomocy w bieżącej pracy z uczniem i informuje o tym wychowawcę opiekuna oddziału.
 4. Wychowawca przekazuje informację pozostałym nauczycielom pracującym 
  z uczniem, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.
 5. Wychowawca klasy informuje ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno – pedagogiczną.
 6. Informacja jest przekazywana w formie pisemnej.
 7. W przypadku, gdy wychowawca uzna, że należy uczniowi zorganizować szkolną formę pomocy psychologiczno – pedagogiczną, wychowawca zasięga opinii nauczycieli uczących w danym oddziale.
 8. Wychowawca ma prawo zwołać zebranie wszystkich uczących nauczycieli w oddziale zwłaszcza w celu: skoordynowania działań w pracy z uczniem, zasięgnięcia opinii nauczycieli, wypracowania wspólnych zasad postępowania wobec ucznia, ustalenia form pracy z uczniem, dostosowania metod i form pracy do potrzeb i możliwości ucznia.
 9. Informację o spotkaniu nauczycieli pracujących w jednym oddziale wychowawca przekazuje z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 10. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczonej poszczególnym uczniom. Propozycję przedstawia osobie wyznaczonej do koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  a następnie koordynator wicedyrektorowi szkoły.
 11. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej ustala dyrektor szkoły.
 12. O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane niezwłocznie zawiadamia się ucznia w formie pisemnej.
 13. Uczeń ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno- – pedagogicznej.
 14. Wychowawca jest zwłaszcza koordynatorem wszelkich działań związanych
  z organizacją i świadczeniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej swoim wychowankom.
 15. Każdy nauczyciel ma obowiązek w szczególności włączyć się w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania ucznia.
 1. W szkole dla dorosłych pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy ze słuchaczem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli
  i specjalistów, a także w formie:

1) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;

2) porad i konsultacji;

3) warsztatów i szkoleń.

 • 14. 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są
  w szczególności w formie wywiadów z uczniem i obserwacji pedagogicznych.
 1. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką pomocą psychologiczno - pedagogiczną.
 2. W szkole w miarę posiadanych środków finansowych organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.
 3. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.
 4. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów konkursów, olimpiad czy turniejów, objęci są specjalną opieką nauczyciela.
 • 15. Do zadań szkolnego koordynatora pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  w tym, w zakresie oceniania należy w szczególności:
 • rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;
 • rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia;
 • rozpoznawanie czynników wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole;
 • stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły
  i w życiu oraz w środowisku społecznym;
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 • wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 • prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów;
 • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
 • wspieranie uczniów, metodami aktywnymi, w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej oraz udzielaniu informacji w tym kierunku;
 • wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
 • wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 • umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli;
 • podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

 • 16. 1. Za planowanie i organizację szkolnego systemu doradztwa zawodowego odpowiada koordynator wskazany przez Dyrektora zwany dalej koordynatorem ds. doradztwa.
 1. Koordynator ds. doradztwa w uzgodnieniu z pozostałymi nauczycielami ustala jakie treści z zakresu doradztwa nauczyciele poszczególnych przedmiotów omawiają podczas zajęć.
 2. Koordynator ds. doradztwa odpowiada za wizualne propagowanie doradztwa zawodowego na terenie szkoły.
 3. Koordynator ds. doradztwa minimum dwa razy do roku organizuje ogólne imprezy szkolone związane z doradztwem zawodowym.
 4. Koordynator ds. doradztwa składa minimum raz do roku pisemne sprawozdanie
  z podejmowanych działań i uzyskanych efektów.

 

 • 18. Szkoła współpracuje zwłaszcza z placówkami ochrony zdrowia, szkołami i innymi placówkami edukacyjnymi, ośrodkami pomocy społecznej, organizacjami pozarządowymi.
 • .19. 1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów oraz opiekunowie praktyk i instruktorzy zajęć praktycznych na pierwszych zajęciach są zobowiązani w szczególności zapoznać uczniów i słuchaczy z zasadami bezpieczeństwa podczas zajęć.
 1. Wychowawcy oddziałów są zobowiązani w szczególności do zapoznania na początku każdego roku szkolnego uczniów i słuchaczy z ogólnie obowiązującymi zasadami bhp
  i p.poż. w szkole.
 2. W ramach realizowanych podstaw programowych nauczyciele zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy oraz zapoznają ich  z zasadami bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • 20.1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą w szczególności realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły i zainteresowań uczniów, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli oraz popularyzacji wiedzy pedagogicznej.
 1. Organizacja biblioteki szkolnej uwzględnia potrzeby szkoły, a w szczególności:
  • gromadzenia i udostępniania materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych
  • tworzenia warunków do efektywnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;
  • organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną uczniów,
 2. Z księgozbioru biblioteki szkolnej korzystają uczniowie, słuchacze, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 3. Godziny pracy biblioteki ustala dyrektor Szkoły, zapewniając dostęp do jej zbiorów
  w czasie i po zakończeniu zajęć edukacyjnych.
 4. Nauczyciel bibliotekarz w swoim planie pracy uwzględnia współpracę z nauczycielami szkoły i innymi bibliotekami.

 

Rozdział 5

Zakres zadań nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.

 • 21. 1. Wicedyrektor szkoły pełni funkcję zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce i odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły, radą pedagogiczną i organem prowadzącym szkołę za realizację zadań przydzielonych przez dyrektora szkoły, a w szczególności za:
 • planowanie i sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 • organizowanie realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego,
 • kontrolę dokumentacji przebiegu nauczania,
 • przygotowanie projektów planów i sprawozdań,
 • nadzorowanie i koordynowanie ustalania tygodniowego rozkładu zajęć,
 • koordynację organizowania zastępstw,
 • nadzorowanie organizacji uroczystości państwowych i szkolnych,
 • nadzór nad pracą samorządu uczniów i słuchaczy oraz organizacji uczniowskich,
  1. Do zadań kierownika szkolenia praktycznego należy w szczególności:
   • organizacja i nadzór nad praktyczną nauką zawodu dla co najmniej dwóch zawodów kształconych w szkole wskazanych przez Dyrektora,
   • prowadzenie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi opiece nauczycielami,
   • przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu.
 1. Do zadań kierownika internatu należy w szczególności:
 • opracowanie planu pracy internatu,
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad wychowawcami internatu,
 • organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie,
 • zapewnienie młodzieży jak najlepszych warunków do rozwoju, nauki i wypoczynku,
 • nadzór nad pracą organizacji tworzonych przez młodzież mieszkającą w internacie,
 • ścisła współpraca z organami szkoły, organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole, nauczycielami, wychowawcami,
 • odpowiedzialność za majątek internatu,
 • opracowywanie harmonogramu pracy wychowawców internatu i przedstawianie go na koniec poprzedzającego miesiąca dyrektorowi szkoły do akceptacji.
 1. Do obowiązków nauczyciela - bibliotekarza należy w szczególności:
 • planowanie i koordynowanie pracy w bibliotece w tym gromadzenie i ewidencjonowanie zbiorów:
 • udzielanie informacji bibliotecznych,
 • poradnictwo w wyborach czytelniczych,
 • udostępnianie nauczycielom potrzebnych materiałów,
 • prowadzenie różnych form wizualnych informacji o książce,
 • organizowanie różnych form inspiracji czytelnictwa,
 • rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów i słuchaczy, oraz wyrabianie nawyku czytania i uczenia się,
 • organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną.
 • opracowanie biblioteczne zbiorów,
 • selekcja zbiorów i ich bieżąca konserwacja,
 • wydzielenie księgozbioru podręcznego,
 • rozpoznawania potrzeb nauczycieli do zakupu literatury fachowej.
 • współpraca z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
 1. Do zadań nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych oraz przedmiotów ogólnokształcących należy w szczególności:
 • prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej, innowacyjnej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy powierzonych ich opiece.
 • planowanie i organizacja prawidłowego przebiegu prowadzonego przez nich procesu edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego w powierzonych klasach i zespołach
 • dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i słuchaczy szkoły;
 • egzekwowanie w pracowniach przestrzegania regulaminu pracowni,
 • wspieranie swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwoju intelektualnego
  i psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;
 • bezstronne i obiektywne ocenianie uczniów oraz sprawiedliwe ich traktowanie;
 • dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny;
 • doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i pedagogicznej
 • czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanego w szkole
  i przez instytucje wspomagające szkołę.

10) prowadzenie prawidłowo dokumentacji przebiegu nauczania.

 1. Zadaniem wychowawcy oddziału jest w szczególności sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami i słuchaczami, a w szczególności:
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, słuchaczy;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów, słuchaczy;
 • prowadzenie koniecznej dokumentacji pracy dydaktyczno – wychowawczej klasy/oddziału;
 • integrowanie wysiłków nauczycieli wokół realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły.
 1. Do zadań wychowawcy internatu należy w szczególności:
 • zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 • stwarzanie warunków do uczestniczenia w kulturze oraz organizowania własnych imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych,
 • upowszechnianie różnych form aktywności fizycznej i zachowań prozdrowotnych,
 • rozwijanie samorządności, samodzielności i zaradności życiowej, w szczególności przez utworzenie rady internatu, działającej w oparciu o własny regulamin, który nie jest sprzeczny ze statutem szkoły.
 1. Szkoła zatrudnia pracowników nie będących nauczycielami, w szczególności:
 • główną księgową;
 • specjalistów ds. kadr, księgowości, analiz i płac, socjalnych, laboranta,
 • pracowników sekretariatu szkoły,
 • kierownika gospodarczego,
 • operatora sprzętu,
 • dozorcę, portiera,
 • sprzątaczki,
 • kucharza i pomoce kuchenne,
 • konserwatora, stolarza, elektryka.
 1. Do zadań głównego księgowego należy w szczególności odpowiedzialność za:
 • prowadzenie rachunkowości jednostki,
 • dokonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
 • dokonywanie wstępnej kontroli:

- zgodność operacji gospodarczych z planem jednostki;

- zgodność operacji finansowych z planem finansowym;

- kompletność i rzetelność prowadzonej dokumentacji z zakresu spraw gospodarczych i finansowych.

 1. Do zadań pracowników administracyjnych należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnego działania szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

2) rzetelność i terminowość prowadzonej dokumentacji,

3) oszczędność i efektywność działań jako instytucji publicznej.

 1. Do zadań pracowników obsługi należy w szczególności:
 • utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
 • strzec mienia szkoły.
 1. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor szkoły.
 2. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły obowiązani są w szczególności do: 
 • przestrzegania prawa wewnętrznego,
 • dbania o dobro zakładu pracy,
 • zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę lub naruszać prawa osób trzecich, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę danych osobowych,
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 • przestrzegać zasad wynikających z kontroli zarządczej.
 1. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
  i wychowania uczniów i słuchaczy.

 

Rozdział 6

Uczniowie i słuchacze szkoły.

 • 21. 1. Uczeń i słuchacz ma prawo w szczególności do:
  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • swobody wyrażania własnych przekonań światopoglądowych i religijnych, jeśli się nie narusza dobra innych osób,
  • rozwijania zainteresowań, zdolności i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczym,
  • informacji o ustalonych sposobach kontroli postępów w nauce,
  • wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie szkoły,
 1. Do obowiązków ucznia i słuchacza należy w szczególności:
 • udziału w zajęciach i przygotowania się do nich zwłaszcza poprzez:
 1. punktualne uczęszczanie na zajęcia wynikające z planu,
 2. w przypadku spóźnienia na zajęcia, przybycie do sali, w której się one odbywają,
 3. systematyczne przygotowanie się do zajęć;
 4. aktywnie uczestniczenie w lekcji;
 5. nadrobienie zaległego materiału w przypadku nieobecności na zajęciach.
 • właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych zwłaszcza:
 1. zachowanie ciszy w trakcie trwania zajęć,
 2. zachowanie w klasie - pracowni zgodne z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa;
 • usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych przez ucznia/słuchacza, a zwłaszcza:
 1. usprawiedliwiona nieobecność ucznia/słuchacza może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
 2. usprawiedliwienia nieobecności dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności na zajęciach w ciągu 14 dni po okresie nieobecności.
 3. dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia).
 4. Ucznia może zwolnić z danej lekcji: Dyrektor , wychowawca lub nauczyciel danych zajęć - na wniosek ucznia/słuchacza, w którym podano przyczynę zwolnienia oraz dzień i godzinę wyjścia ze Szkoły,
 • uczniowie odbywający zajęcia/ćwiczenia w pracowni szkolnej są zobowiązani do noszenia podczas zajęć ubrań ochronnych zgodnie z regulaminem pracowni, przy czym podczas przerw uczniów obowiązuje dowolny strój.
 • Uczniowie podczas zajęć – wykładów obowiązuje dowolny strój.
 • przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych
  i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły a zwłaszcza:
 1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania urządzeń elektronicznych (telefonów komórkowych , dyktafonów, odtwarzaczy MP3);
 2. Uczeń/słuchacz ma obowiązek wyłączyć i schować telefon przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Nie dopuszcza się możliwości nagrywania dźwięku i obrazu za pomocą telefonu na terenie szkoły bez zgody dyrektora.
 4. w razie konieczności użycia telefonu w czasie zajęć w ważnej sprawie uczeń/słuchacz ma obowiązek zwrócić się do nauczyciela z prośbą o pozwolenie na włączenie telefonu.
 • kulturalnie zgodnie z ogólnie z przyjętymi zasadami właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów.
 • 22. 1. Nagrodę lub karę może otrzymać uczeń, słuchacz, oddział lub zespół uczniów.
 1. Nagroda może być przyznana w szczególności za:
 • celujące i bardzo dobre wyniki w nauce,
 • wzorową frekwencję,
 • pracę społeczną na rzecz szkoły i środowiska.
 • osiągnięcia sportowe
 1. Nagroda może być udzielona w szczególności w następującej formie:
 • pochwała wychowawcy udzielona na forum klasy,
 • pochwała dyrektora wobec uczniów szkoły,
 • referencje,
 • dyplom uznania,
 • nagroda rzeczowa.
 1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły oraz obowiązujących regulaminów szkolnych uczeń, słuchacz może być ukarany w szczególności w następującej formie:
 • upomnienie lub nagana (z wpisem do dziennika zajęć) udzielona przez nauczyciela, wychowawcę wobec oddziału,
 • upomnienie, nagana (z wpisem do dziennika zajęć) lub ostrzeżenie udzielone przez dyrektora szkoły .
 1. Od każdej kary i nagrody, odpowiednio ukarany lub nagrodzony uczeń lub słuchacz może odwołać się do Dyrektora szkoły w terminie 14 dni od dnia skutecznego zawiadomienia o ukaraniu lub nagrodzeniu.
 2. Dopuszcza się możliwość czasowego wstrzymania kary Dyrektora szkoły w razie poręczenia za ukaranego przez wychowawcę lub Samorząd uczniów i słuchaczy.
 3. Uczeń lub słuchacz może zostać skreślony z listy uczniów - słuchaczy w przypadku:
 • rażącego naruszenia postanowień statutu i regulaminów obowiązujących w szkole
 • dopuszczenia się czynu zagrażającego bezpieczeństwu innych osób, niszczenie mienia szkoły
 • spożywania lub przebywania na terenie szkoły w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
 • niepodjęcia nauki na początku roku szkolnego lub semestru oraz przerwania nauki
  w trakcie roku szkolnego bez powiadomienia dyrektora szkoły o przyczynie nieobecności w terminie 30 dni.
 1. Skreślenie ucznia z listy uczniów następuje w drodze pisemnej decyzji dyrektora szkoły na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 2. Uczeń skreślony z listy uczniów ma prawo odwołania do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem dyrektora szkoły, w terminie 14 dni od doręczenia decyzji.

 

Rozdział 7

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

 • 23.1. Wychowawca oddziału na pierwszym spotkaniu zapoznaje uczniów/słuchaczy z zasadami oceniania, co potwierdza zapisem w dzienniku.
 1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów zapoznają uczniów/słuchaczy
  z wymaganiami edukacyjnymi, w tym z zasadami oceniania nie ujętymi w powyższych uregulowaniach i nie zapisanych w rozporządzeniu dotyczącym oceniania  oraz o sposobach informowania ucznia o postępach – na pierwszych zajęciach z danego przedmiotu, co potwierdza zapisem w dzienniku przy temacie zajęć.
 2. Podczas każdej lekcji teoretycznej i praktycznej nauczyciel informuje ucznia/słuchacza  o bieżących wymaganiach edukacyjnych przy czym wymagania podstawowe są zdefiniowane jak te, niezbędne do dalszej nauki,
  a ponadpodstawowe jako występujące pojedynczo, nie wykorzystywane przy dalszym kształceniu.
 3. Ocenianie bieżące, semestralne, klasyfikacyjne odbywa się wg skali przyjętej
  w rozporządzeniu bez minusów i plusów.
 4. Każdy nauczyciel zajęć teoretycznych w trakcie semestru jest zobowiązany przeprowadzić minimum dwie prace klasowe godzinne i wystawić każdemu uczniowi minimum jedną ocenę za pozostałą działalność np. odpowiedź ustną, za aktywność na zajęciach, realizację projektów, prace praktyczne itp.
 5. Każdy nauczyciel zajęć praktycznych w trakcie semestru jest zobowiązany każdemu uczniowi wystawić minimum trzy oceny w tym za prace praktyczne i za pozostałą działalność np. odpowiedź ustną, za aktywność na zajęciach, realizację projektów itp.
 6. Ocena semestralna wystawiana jest uczniom/słuchaczom na 7 dni przed terminem klasyfikacyjnego zebrania Rady Pedagogicznej z poinformowaniem o powyższym fakcie ucznia/słuchacza
 7. Uczeń/słuchacz może poprawić wystawioną ocenę na zasadach uzgodnionych
  z nauczycielem nie później niż 2 dni przed zebraniem rady pedagogicznej
 8. Nauczyciel na 30 dni przed terminem zakończenia zajęć z danego przedmiotu  w danym semestrze jest zobowiązany powiadomić ucznia o przewidywanej dla niego ocenie niedostatecznej oraz wychowawcę oddziału.
 9. Uczniowie, u których przewiduje się ocenę niedostateczną są informowani przez nauczyciela o sposobach poprawy tej oceny.
 • 24.1. Każdy dział programowy kończy się pomiarem sumarycznym w formie pracy klasowej trwającej minimum godzinę lekcyjną tj. 45 minutową.
 1. Prace klasowe zapowiadane są, co najmniej na tydzień przed ich przeprowadzeniem
  z podaniem kryteriów oceniania i wymagań programowych.
 2. W danym dniu może być jedna praca klasowa.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest do ocenienia prac klasowych w terminie do 14 dni
  i powiadomienia uczniów o ich wyniku.
 4. Nauczyciel jest zobowiązany do analizy wyników uzyskanych przez uczniów z prac klasowych.
 5. O wynikach analizy nauczyciel informuje uczniów.
 6. Prace klasowe oraz inne prace pisemne z podanymi uczniom kryteriami oceniania
 7. i zakresem wymagań oraz z wynikami analizy przechowywane są przez nauczyciela do końca roku szkolnego do dnia 31 sierpnia.
 • 25. Wymagania edukacyjne każdy nauczyciel dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia dokonując stosownych zapisów w swoim planie pracy.
 • 26. Nauczyciel na zespole oddziałowym przedstawia sytuację ucznia, którego możliwości psychofizyczne uniemożliwiają lub utrudniają realizację podstawy programowej. Zespół po przeanalizowaniu uzyskanych informacji może wnioskować o wydanie przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną opinii w sprawie form i metod dalszego kształcenia, informując o tym fakcie wicedyrektora, który podejmuje działania zgodne z odrębnymi przepisami.
 • 27.1. Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego zapoznaje uczniów z zasadami zwalniania uczniów przez Dyrektora z wybranych zajęć.
 1. Uczeń ubiegający się o zwolnienie składa podanie do dyrektora poprzez wychowawcę oddziału, które po zaopiniowaniu przez kierownika szkolenia praktycznego przekazuje wicedyrektorowi/dyrektorowi.
 2. Uczeń, który uzyskał negatywną odpowiedź może w terminie 14 dni od otrzymania odpowiedzi odwołać się bezpośrednio do dyrektora uzasadniając swój wniosek.
 • 28.1. Oryginały prac pisemnych mogą być udostępnione do wglądu uczniom/słuchaczom na ich życzenie, w czasie pozalekcyjnym w siedzibie szkoły.
 1. Jeśli praca pisemna zawiera tylko odpowiedzi ucznia/słuchacza, należy do niej dołączyć zestaw pytań (zadań).
 2. Prace udostępnia nauczyciel, który tę pracę oceniał, a jeśli jest to niemożliwe – inny, upoważniony przez niego nauczyciel lub wicedyrektor szkoły.
 3. Na prośbę ucznia/słuchacza nauczyciel ustalający ocenę pracy powinien ją uzasadnić.
 4. Uzasadnienie może mieć formę ustną lub – jeśli tak określono we wniosku – pisemną
 5. Nie powinno się wydawać pisemnych prac kontrolnych z możliwością wyniesienia ich poza budynek szkoły.
 • 29. 1. Oceny są jawne dla ucznia/słuchacza.
 1. Nauczyciel jest zobowiązany każdą ocenę uzasadnić.
 2. Ustala się następujące kryteria stopni bieżących, semestralnych, końcowych
  i klasyfikacyjnych:
  • stopień celujący otrzymuje uczeń/słuchacz, który posiadł wiedzę i umiejętności objęte podstawą programową w danym semestrze, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami/umiejętnościami
   w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy, proponuje rozwiązania nietypowe, jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim oraz laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej,
  • stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń/słuchacz, który opanował zakres wiedzy
   i umiejętności wynikających z podstawy programowej oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte podstawą programową, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
  • stopień dobry otrzymuje uczeń/słuchacz, który opanował w pełni wiadomości określone podstawą programową w danym semestrze oraz poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielne typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
  • stopień dostateczny otrzymuje uczeń/słuchacz, który opanował wiadomości
   i umiejętności określone podstawą programową w danym semestrze  na poziomie wystarczającym do wykonywania/rozwiązywania typowych zadań teoretycznych lub praktycznych przy pomocy wskazówek nauczyciela;
  • stopień dopuszczający otrzymuje uczeń/słuchacz, który ma braki w opanowaniu wiadomości i umiejętności objętych podstawą programową, ale te braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia wiedzy w ciągu dalszej nauki oraz rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe, przy pomocy nauczyciela;
 3. Obowiązujące w szkole oceny wynikające z przeliczenia punktów wg skali procentowej:
  • celujący – 100%
  • bardzo dobry – 95% - 99%
  • dobry – 76% - 94%
  • dostateczny – 61% - 75%
  • dopuszczający – 50% - 60%
  • niedostateczny – 0% - 49%
 4. Ocena semestralna, końcowa z przedmiotów teoretycznych jest średnia arytmetyczną
 5. Ocena semestralna, końcowa z przedmiotów praktycznych jest średnia arytmetyczną
 6. W przypadku zajęć wychowania fizycznego przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w tych zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 1. Oceny ustalone zgodnie z ust. 1 są ostateczne.
 1. Przygotowanie uczniów/słuchaczy do pracy w zawodach medycznych, gdzie „najwyższym dobrem jest chory człowiek”, wymaga zaliczenia na ocenę pozytywną wszystkich treści nauczania /wiadomości i umiejętności/ – teoretycznych
  i praktycznych zawartych w podstawie programowej i realizowanych programach nauczania.
 2. Podstawą do zaliczenia zajęć teoretycznych (wykładów, ćwiczeń), zajęć praktycznych
  i praktyki zawodowej jest regularne uczęszczanie ucznia/słuchacza na zajęcia, wykonanie obowiązkowych ćwiczeń i zadań jak też uzyskanie pozytywnych ocen
  z prac klasowych.
 3. Nieobecność ucznia/słuchacza na zajęciach edukacyjnych powinna być usprawiedliwiona.
 4. W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności ucznia/słuchacza kierownik szkolenia praktycznego wraz z nauczycielem ustalają możliwość odrobienia zajęć edukacyjnych w istniejącym systemie szkolnym (rozkład zajęć).
 5. Uczeń/słuchacz w semestrze może odrobić:
 • wykłady w formie i terminie uzgodnionym z nauczycielem prowadzącym dane zajęcia edukacyjne.
 • ćwiczenia, zajęcia praktyczne należy odpracować w dodatkowym, wyznaczonym przez nauczyciela terminie i uzyskać wymagane zaliczenie. Odpracowane ćwiczenia, zajęcia praktyczne należy odnotować w zeszycie ćwiczeń.
 1. Uczeń/słuchacz na zasadach każdorazowo ustalonych z nauczycielem może poprawić każdą ocenę.
 • 31.1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia semestralnej oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio  w semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej
 3. Uczeń/słuchacz jest dopuszczony do egzaminu klasyfikacyjnego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Nauczyciel najpóźniej na pięć dni przed zebraniem Rady Pedagogicznej w sprawie klasyfikacji zawiadamia ucznia/słuchacza oraz wychowawcę ucznia/słuchacza, że brak jest podstaw do jego klasyfikacji.
 5. Wniosek ucznia/słuchacza o umożliwienie zdawania egzaminu klasyfikacyjnego powinien wpłynąć do dyrektora szkoły przed  zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 6. Komisję do przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego powołuje dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem/słuchaczem, liczbę zajęć edukacyjnych,
  z których uczeń może przystąpić do egzaminów klasyfikacyjnych w ciągu jednego dnia oraz godzinę poszczególnych części egzaminu.
 8. Z egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zgodnie z odrębnymi przepisami.
 9. Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów teoretycznych składa się z części pisemnej oraz ustnej.
 10. Egzamin klasyfikacyjny z wychowania fizycznego i z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych.
 11. Zadania egzaminacyjne odpowiednio na część ustną, pisemną czy też z zakresu praktycznego przygotowuje wraz z kryteriami oceniania nauczyciel wskazany przez dyrektora w ilości minimum dwóch zestawów na ucznia i jest akceptowany przez wicedyrektora.
 12. Uczeń/słuchacz losuje zestaw na egzamin pisemny przed rozpoczęciem egzaminu.
 13. Egzamin pisemny trwa 45 minut.
 14. Uczeń/słuchacz zapisuje na arkuszu egzaminu pisemnego: imię i nazwisko, datę, wskazuje jaki jest egzamin i z jakiego przedmiotu.
 15. W ramach przygotowania zestawu na egzamin pisemny, dopuszcza się przygotowanie arkusza egzaminacyjnego w formie testu.
 16. Na egzaminie ustnym uczeń/słuchacz losuje zestaw.
 17. Czas przygotowania się do odpowiedzi ustnej nie może wynosić mniej niż 15 minut.
 18. Czas odpowiedzi ustnej wynosi maksymalnie 15 minut.
 19. Na egzaminie praktycznym uczeń/słuchacz losuje zestaw i w czasie 15 minut przygotowuje się i przygotowuje stanowisko do wykonania zadania.
 20. Wykonuje zadanie w czasie nie dłuższym niż czas wskazany w zestawie.
 21. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego nauczyciel nie udziela wskazówek ani dodatkowych pytań uczniowi/słuchaczowi.
 22. Komisja wspólnie ustala ocenę klasyfikacyjną. W sytuacji spornej decyzję podejmuje przewodniczący.
 23. Uczeń/słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 24. Uczeń/słuchacz w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu ma prawo wnieść zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły z uzasadnieniem.
 25. Dyrektor powołuje komisję do wyjaśnienia zastrzeżeń w składzie:
 • wicedyrektor – jako przewodniczący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia,
 • wychowawca klasy.
 1. Zespół jest zobowiązany przeprowadzić postepowanie wyjaśniające w terminie 5 dni od daty powołania zespołu oraz przedstawia dyrektorowi  w formie pisemnej wyniki postępowania wraz z uzasadnieniem.
 2. Na podstawie zebranych informacji dyrektor podejmuje decyzję, która jest ostateczna.
 3. W przypadku przeprowadzenia egzaminu z naruszeniem prawa dyrektor unieważnia dotychczasowy egzamin i wyznacza nowy termin egzaminu.
 4. Ustalona ocena w wyniku egzaminu jest ostateczna.
 • 32.1. Uczeń jest dopuszczony do egzaminu poprawkowego zgodnie z odrębnymi przepisami.
 1. Wniosek ucznia/słuchacza o umożliwienie zdawania egzaminu poprawkowego powinien wpłynąć do dyrektora szkoły przed zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
 2. Komisje do przeprowadzenia egzaminu poprawkowego powołuje dyrektor szkoły – zarządzeniem.
 3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich, ferii zimowych, a w szkole, w której zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się
  w styczniu – po zakończeniu tych zajęć, nie później jednak niż do końca lutego.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia semestru.
 5. Z egzaminu poprawkowego sporządza się  protokół zgodnie z odrębnymi przepisami.
 6. Egzamin poprawkowy z przedmiotów teoretycznych składa się z części pisemnej oraz ustnej.
 7. Egzamin poprawkowy z wychowania fizycznego, z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń  ma formę zadań praktycznych.
 8. Zadania egzaminacyjne na część ustną, pisemną czy też z zakresu praktycznego przygotowuje wraz z kryteriami oceniania nauczyciel przedmiotu, z którego
 9. uczeń/słuchacz zdaje egzamin poprawkowy, w ilości  większej od liczby przystępujących    do egzaminu i jest akceptowany przez wicedyrektora.
 10. Uczeń/słuchacz losuje jeden zestaw egzaminacyjny na egzamin pisemny przed rozpoczęciem egzaminu.
 11. Egzamin pisemny trwa 45 minut.
 12. Uczeń/słuchacz zapisuje na arkuszu egzaminu pisemnego: imię i nazwisko, datę, wskazuje jaki jest egzamin i z jakiego przedmiotu
 13. W ramach przygotowania zestawu na egzamin pisemny, dopuszcza się przygotowanie arkusza egzaminacyjnego w formie testu.
 14. Na egzaminie ustnym uczeń/słuchacz losuje jeden zestaw egzaminacyjny.
 15. Czas przygotowania się do odpowiedzi ustnej nie może wynosić mniej niż 15 minut, chyba że wcześniej uczeń/słuchacz wyrazi chęć przystąpienia do egzaminu.
 16. Czas odpowiedzi ustnej wynosi maksymalnie 15 minut.
 17. Na egzaminie praktycznym uczeń/słuchacz losuje jeden zestaw egzaminacyjny,
  w czasie 15 minut przygotowuje się i przygotowuje stanowisko do wykonania zadania.
 18. Wykonuje zadanie w czasie nie dłuższym niż czas wskazany w zestawie.
 19. W czasie egzaminu poprawkowego nauczyciel nie udziela wskazówek ani dodatkowych pytań uczniowi/słuchaczowi.
 20. Komisja wspólnie ustala ocenę. W sytuacji spornej decyzję podejmuje przewodniczący.
 21. Uczeń/słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, który przeprowadza się odpowiednio:
 • po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do końca lutego;
 • po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 • 33. 1.Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor.
 1. Do egzaminu poprawkowego w terminie dodatkowym stosuje się powyższe zasady.
 2. Uczeń/słuchacz w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego ma prawo wnieść zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły z uzasadnieniem.
 3. Dyrektor powołuje komisję do wyjaśnienia zastrzeżeń w składzie:
 • wicedyrektor – jako przewodniczący,
 • inny nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia
 • wychowawca klasy.
 1. Zespól jest zobowiązany przeprowadzić postepowanie wyjaśniające w terminie 5 dni od daty powołania zespołu oraz przedstawia dyrektorowi  w formie pisemnej wyniki postępowania wraz z uzasadnieniem.
 2. Na podstawie zebranych informacji dyrektor podejmuje decyzję ,która jest ostateczna.
 3. W przypadku przeprowadzenia egzaminu z naruszeniem prawa dyrektor unieważnia dotychczasowy egzamin i wyznacza nowy termin egzaminu poprawkowego oraz
 4. Ustalona ocena w wyniku egzaminu jest ostateczna.
 • 34. 1. Uczeń/słuchacz może zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uzna, że semestralna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie
  z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen.
 1. Komisje do przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności powołuje dyrektor szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Uczeń/słuchacz jest dopuszczony do sprawdzianu wiadomości i umiejętności zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż
  w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu uzgadnia się
  z uczniem/słuchaczem
 4. Ze sprawdzianu sporządza się protokół zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Sprawdzian z przedmiotów teoretycznych składa się z części pisemnej oraz ustnej.
 6. Sprawdzian z wychowania fizycznego i z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych
  i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych.
 7. Zadania na część ustną, pisemną czy też z zakresu praktycznego przygotowuje wraz
  z kryteriami oceniania nauczyciel wskazany przez dyrektora w ilości minimum dwóch zestawów na ucznia i jest akceptowany przez wicedyrektora.
 8. Uczeń/słuchacz losuje zestaw na sprawdzian pisemny po rozpoczęciem egzaminu.
 9. Sprawdzian pisemny trwa 45 minut.
 10. Uczeń/słuchacz zapisuje na arkuszu sprawdzianu pisemnego: imię i nazwisko, datę, wskazuje z jakiego przedmiotu,
 11. W ramach przygotowania zestawu na sprawdzian pisemny, dopuszcza się przygotowanie arkusza sprawdzianu w formie testu.
 12. Na sprawdzianie ustnym uczeń/słuchacz losuje zestaw.
 13. Czas przygotowania się do odpowiedzi ustnej nie może wynosić mniej niż 15 minut.
 14. Czas odpowiedzi ustnej wynosi maksymalnie 15 minut.
 15. Na sprawdzianie z części praktycznej uczeń/słuchacz losuje zestaw i w czasie 15 minut przygotowuje się oraz  przygotowuje stanowisko do wykonania zadania.
 16. Wykonuje zadanie w czasie nie dłuższym niż czas wskazany w zestawie.
 17. W czasie sprawdzianu nauczyciel nie udziela wskazówek ani dodatkowych pytań uczniowi/słuchaczowi.
 18. Komisja wspólnie ustala wynik sprawdzianu. W sytuacji spornej decyzję podejmuje przewodniczący.
 19. Uczeń/słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu
   w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły.
 20. Uczeń/słuchacz w terminie 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia sprawdzianu ma prawo wnieść zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora szkoły
  z uzasadnieniem.
 21. Dyrektor powołuje komisje do wyjaśnienia zastrzeżeń w składzie:
 • wicedyrektor – jako przewodniczący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne
 • - wychowawca klasy.
 1. Zespół jest zobowiązany przeprowadzić postepowanie wyjaśniające w terminie 5  dni od daty powołania zespołu oraz przedstawia dyrektorowi  w formie pisemnej wyniki postępowania wraz z uzasadnieniem.
 2. Na podstawie zebranych informacji dyrektor podejmuje decyzję, która jest ostateczna.
 3. W przypadku przeprowadzenia sprawdzianu z naruszeniem prawa,  dyrektor unieważnia dotychczasowy egzamin i wyznacza nowy termin egzaminu.
 4. Ustalona ocena  wyniku egzaminu jest ostateczna.
 • 35 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej, stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni mu kontynuowanie nauki w semestrze programowo wyższym, szkoła umożliwia uczniowi uzupełnienie braków.
  1. Koordynatorem działań, o których mowa w ust.1 jest wychowawca.
 • 36. 1. Klasyfikowanie i promowanie słuchaczy w formie zaocznej należy zakończyć w ostatnim tygodniu semestru, a w semestrach programowo najwyższych na dwa tygodnie przed zakończeniem zajęć w danym semestrze.
 1. Słuchacze zapoznawani są przez nauczycieli na pierwszych zajęciach edukacyjnych ze szczegółowymi wymaganiami z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 2. W szkole dla dorosłych oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się po każdym semestrze.
 3. Słuchacz kończy szkołę, jeśli ze wszystkich zajęć edukacyjnych i praktyk zawodowych obowiązujących w szkolnym planie nauczania szkoły, uzyskał oceny uznane za pozytywne.
 4. Podstawą oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy są zaliczeniowe prace kontrolne (semestralne) i egzaminy semestralne z poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Słuchacz, który z pracy kontrolnej otrzymał ocenę niedostateczną zobowiązany jest do napisania drugiej pracy kontrolnej w terminie określonym przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne.
 6. Praca kontrolna z danego przedmiotu powinna być złożona przez słuchacza nie później niż na przedostatnich zajęciach edukacyjnych.
 7. Ocenę semestralną  z praktycznej nauki zawodu ustala nauczyciel/opiekun prowadzący zajęcia praktyczne lub praktyki zawodowe.
 • 37. 1. Ocenianie słuchaczy w formie wieczorowej odbywa się na takich samych zasadach jak dla młodzieży z zastrzeżeniem ust.2.
 1. Słuchaczy obowiązują egzaminy semestralne zgodnie z poniższymi zapisami.
 • 38.1. Słuchacz jest dopuszczony do egzaminu semestralnego z danych zajęć edukacyjnych w przypadku uzyskania przez słuchacza ocen uznanych za pozytywne
  z pisemnych prac semestralnych lub ocen bieżących na zasadach ustalonych przez nauczyciela. W przypadku ocen uznanych za negatywne słuchacz jest obowiązany wykonać, napisać pracę kontrolną na ocenę pozytywną na zasadach określonych przez nauczyciela.
 1. Rada pedagogiczna wskazuje w każdym semestrze dwa obowiązkowe zajęcia edukacyjne kształcenia zawodowego dla zawodu, z których słuchacz zdaje egzamin semestralny w formie pisemnej.
 2. Egzamin semestralny z obowiązkowych zajęć edukacyjnych kształcenia zawodowego praktycznego ma formę zadania praktycznego.
 3. Egzaminy z pozostałych przedmiotów są zdawane w formie ustnej.
 4. Nauczyciel przedmiotu na pierwszych zajęciach w danym semestrze informuje słuchaczy o formie egzaminu i jego przebiegu.
 5. Egzamin semestralny przeprowadza nauczyciel przedmiotu w terminie ustalonym ze słuchaczami, po zrealizowaniu zaplanowanej na dany semestr podstawy programowej.
 6. Z egzaminu semestralnego sporządza się  protokół zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Do protokołu dołącza się:

1) prace egzaminacyjne słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie pisemnej;

2) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zestawy zadań wraz ze zwięzłą informacją
o odpowiedziach słuchaczy – w przypadku egzaminu w formie ustnej;

3) wylosowane przez poszczególnych słuchaczy zadania wraz ze zwięzłą informacją
o wykonaniu zadań praktycznych – w przypadku egzaminu w formie zadania praktycznego.

 1. Egzamin semestralny z zajęć praktycznych, zajęć laboratoryjnych i innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których programy nauczania przewidują prowadzenie ćwiczeń, ma formę zadań praktycznych.
 2. Egzamin semestralny w formie pisemnej przeprowadza się na podstawie zadań wraz
  z kryteriami oceniania, przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i zaakceptowane przez kierownika szkolenia praktycznego.
 3. Egzamin semestralny w formie ustnej przeprowadza się na podstawie zestawów zadań wraz z kryteriami oceniania, przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i zaakceptowanych przez kierownika szkolenia praktycznego.
 4. Egzamin semestralny w formie zadania praktycznego przeprowadza się na podstawie zadań wraz z kryteriami oceniania, przygotowanych przez nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne i zaakceptowanych przez kierownika szkolenia praktycznego.
 5. Liczba zestawów zadań na egzamin ustny i formie egzaminu praktycznego musi być większa od liczby słuchaczy przystępujących do egzaminu o minimum dwa.
 6. Egzamin pisemny trwa 45 minut.
 7. Słuchacz zapisuje na arkuszu egzaminu pisemnego: imię i nazwisko, datę, wskazuje jaki jest egzamin i z jakiego przedmiotu.
 8. W ramach przygotowania zestawu na egzamin pisemny, dopuszcza się przygotowanie arkusza egzaminacyjnego w formie testu.
 9. Na egzaminie ustnym słuchacz losuje jeden zestaw zadań.
 10. Czas przygotowania się do odpowiedzi ustnej nie może wynosić mniej niż 10 minut.
 11. Czas odpowiedzi ustnej wynosi maksymalnie 15 minut.
 12. Na egzaminie praktycznym słuchacz losuje jeden zestaw zadań, w czasie 10 minut przygotowuje się i przygotowuje stanowisko do wykonania zadania.
 13. Słuchacz wykonuje zadanie w czasie nie dłuższym niż czas wskazany w zestawie.
 14. W czasie egzaminu semestralnego nauczyciel nie udziela wskazówek ani dodatkowych pytań słuchaczowi.
 15. Słuchacz, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu semestralnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, który przeprowadza się odpowiednio:
 • po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze jesiennym – nie później niż do końca lutego;
 • po zakończeniu zajęć dydaktycznych w semestrze wiosennym – nie później niż do dnia 31 sierpnia.
 1. Termin egzaminu wyznacza dyrektor.
 2. Do egzaminu semestralnego  w terminie dodatkowym stosuje się powyższe zasady.
 • 39. 1. Dyrektor na pisemny uzasadniony wniosek słuchacza szkoły dla dorosłych, powtarzającego semestr może zwolnic go z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli wcześniej uzyskał z nich ocenę pozytywną.
 1. Od decyzji dyrektora nie przysługuje odwołanie.
 • 40. Sprawy sporne pomiędzy uczniem a nauczycielem ustalającym ocenę powinny być zgłaszane dyrektorowi szkoły bezpośrednio lub za pośrednictwem wychowawcy klasy przed zebraniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej. nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zakończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych w danym semestrze.

 

Rozdział 8

Warunki stosowania ceremoniału szkolnego i wzór logo

 

 • . 41 .1. Ustala się następujące warunki stosowania ceremoniału szkolnego:
 • poczet flagowy bierze udział w uroczystościach szkolnych o szczególnej doniosłości, takich jak rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, ślubowanie klas/oddziałów pierwszych, pożegnanie absolwentów;
 • poczet flagowy występuje w składzie: chorąży (trzymający flagę narodową uczeń/słuchacz) i asysta (dwie uczennice/słuchaczki) w strojach galowych;
 • o udziale pocztu flagowego w innych uroczystościach szkolnych lub pozaszkolnych decyduje dyrektor szkoły.
 1. Ceremoniał szkolny ustala Samorząd Uczniowski po akceptacji Rady Pedagogicznej
  i dyrektora.
 2. Ustala się wzór logo szkoły stosowany na korespondencji oraz zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

 

                                                                           

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

 • 42. 1. Mienie przekazane szkole w zarząd to budynki wraz z wyposażeniem:
 • 15-268 Białystok, ul. Czackiego 8
 • 15-027 Białystok, ul. Ogrodowa 23
 • 15-062 Białystok, ul. Warszawska 27a
 1. Statutowa działalność szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.
 2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materialnej oraz zasady przechowywania właściwej szkole dokumentacji określają odrębne przepisy.
 • 43. Na pieczęciach urzędowych używa się nazwy szkoły w pełnym brzmieniu.
 • 44. Statut zatwierdzony uchwałą nr 5/2017/2018 Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku w dniu 28 listopada 2017r.

 

Metryka strony

Udostępniający: mgr Grażyna Wiktoria Citko - Dyrektor Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Wytwarzający/odpowiadający: mgr Grażyna Wiktoria Citko - Dyrektor Szkoły Policealnej Nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku

Data wytworzenia: 2007-04-25

Wprowadzający: Daniel Baranowski

Data wprowadzenia: 2005-12-20

Data modyfikacji: 2018-01-03

Opublikował: Daniel Baranowski

Data publikacji: 2005-12-20